Danh sach cac chuong trình dao tao ngan han

01
01
'70

          Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp và tổ chức đào tạo các lớp chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng ngắn hạn

         Ngoài các lớp có tên trong danh sách, Nhà trường còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các lớp theo nội dung yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp... Tên các chương trình

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội