Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

01
01
'70

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chiêu sinh đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Chi tiết trang 1, Trang 2

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội