KHOA TẠI CHỨC

01
01
'70

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

KHOA TẠI CHỨC

 

1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH), liên thông, văn bằng thứ hai, bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn (sau đây gọi tắt là hệ không chính quy) của Nhà trường;

1.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo không chính quy và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu

 Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo không chính quy.

2.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định về tuyển sinh và đào tạo.

- Tiến hành các thủ tục tổ chức các lớp đào tạo không chính quy bao gồm: cơ sở pháp lý và hợp đồng tài chính.

- Thực hiện công tác tuyển sinh;

- Tổ chức, điều hành hoạt động giảng dạy;

- Tổ chức, điều hành hoạt động học tập;

- Thành lập hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp;

- Phối hợp tổ chức lễ khai giảng, bế giảng

- Tổng hợp, báo cáo về công tác tuyển sinh và đào tạo.

2.3 Công tác quản lý học viên

- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên;

- Quản lý học viên;

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ học viên, điểm thi tuyển sinh, bảng điểm học phần, điểm thi tốt nghiệp của học viên theo quy định.

2.3. Công tác quản lý cán bộ

- Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

- Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;

- Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế;

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Thống kê, lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

- Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

- Thực hiện quy chế thu chi kinh phí đào tạo sau không chính quy theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.5. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động đào tạo được phân cấp, ủy quyền theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường;

Từ khóa:

Sự kiện
Hoạt động

VIDEO CLIP

Mạng xã hội